ในการนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสาร สำหรับยื่นให้กับกรมศุลกากร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือใบ Form E แล้วเคยสงสัยบ้างไหมว่าใบ Form E คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในการนำเข้าสินค้า และการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น ต้องมีการเสียภาษีนำเข้า ซึ่งการจะเสียภาษีนำเข้ามาก หรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพิกัดศุลกากรของสินค้า และมูลค่าสินค้า

แต่เนื่องจากไทยกับจีน มีการทำข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีนไว้ จึงทำให้สินค้าบางประเภทได้รับการลดหย่อนภาษี แต่ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ Certificate of Origin (C/O) และการจะใช้สิทธิพิเศษนี้ในการลดหย่อนภาษีนำเข้าได้นั้น ผู้นำเข้าต้องมีใบ Form E ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับเอกสารนี้กัน

ขอแนะนำ CVT Easy 2020 ผู้ช่วยเบอร์ 1 สำหรับคนเริ่มต้นทดลองขาย

ใบ Form E คืออะไร

เป็นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ที่ผลิต และส่งออกจากสมาชิกประเทศใน ACFTA โดยต้องเป็นไปตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน ดังนั้นผู้นำเข้าสินค้า จึงมักขอใบ Form E ในการนำเข้าสินค้าจากจีน เนื่องจากสินค้าหลายตัว ได้รับการลดหย่อนภาษีเหลือ 0% จึงทำให้ไม่ต้องเสียอากรในการเข้า

ดังนั้นสิ่งที่ผู้นำเข้าต้องทำ คือสอบถามไปยังบริษัทชิปปิ้งว่า พิกัดของสินค้าที่ท่านต้องการนำเข้านั้น มีสิทธิ์ได้รับลดหย่อนอากร หรือไม่ และตรวจสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าด้วย หากสินค้านำเข้าได้รับการลดหย่อนภาษีได้ ให้แจ้งกับบริษัทผู้ส่งออก เพื่อดำเนินการขอใบ Form E จากเจ้าหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออก และจัดส่งมา เพื่อดำเนินการแสดง Form E ประกอบการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่ ที่ประเทศไทย เพื่อทำการลดหย่อนภาษีอากรต่อไป

ในกรณีที่ผู้นำเข้าไม่สามารถนำใบ Form E มาแสดงต่อด่านศุลกากรได้ แต่ต้องการใช้สิทธิ์ Form E สามารถแจ้งความจำนง เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษได้ โดยทำการบันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิการขอคืนอากรภายหลังการนำเข้า ในช่อง Remark ของแต่ละรายการใบขนสินค้าขาเข้า และชำระอากรในอัตราปกติไปก่อน แต่ถ้าไม่ได้บันทึกข้อมูลสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากรภายหลังการนำเข้า ในช่อง Remark ของแต่ละรายการ ผู้นำเข้าต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผัน พร้อมเหตุผลประกอบ และให้ด่านศุลกากรเป็นผู้อนุมัติแทนก่อนนำของออกได้

นำเข้ากับคาร์โก้ขนส่งจีนไทยทำฟอร์มอีformEลดภาษีนำเข้า1

ลักษณะเด่นของเอกสาร Form E

 • ต้องออกโดยหน่วยงาน ที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศส่งออก ที่เป็นสมาชิกที่ทำข้อตกลงทางการค้าอาเซียนจีน หรือ ACFTA เท่านั้น
 • เอกสารฟอร์ม E ต้นฉบับ มีสีน้ำตาลอ่อน และมีสำเนา 2 ฉบับ เป็นสีเขียวอ่อน
 • จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • อายุของเอกสาร Form E มีอายุเพียง 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
 • ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้ ต่ำสุด 0%
กลับสู่สารบัญ

ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E)

 1. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เริ่มต้นใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ปัจจุบัน ฉบับใหม่ล่าสุด เรียกว่า ACFTA Upgrading Protocol เริ่มใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 1 กันยายน 2562
 2. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ เป็นสีขาว แทนสีเทา โดยมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลอยู่ด้านหน้า และรายละเอียดข้อมูลอยู่ด้านหลัง จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 3. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ ยกเลิกการจำกัดจำนวนรายการสินค้า จากเดิมที่จำกัดไว้ไม่เกิน 20 รายการต่อฉบับ เป็นแสดงรายการเกิน 20 รายการได้
 4. การระบุ FOB ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เฉพาะกรณีที่สินค้าผ่านคุณสมบัติ ด้วยเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) เท่านั้น จากเดิมที่กำหนดให้ระบุทุกกรณี
 5. ปัจจุบันมีการยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าสินค้าภายใต้ ACFTA แล้วกว่า 8,000 รายการสินค้า
 6. หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าคือ กรมการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ส่วนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า คือ กรมศุลกากร และกระทรวงการคลัง
 7. ประเทศที่เป็นสมาชิกในเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) มีทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และบรูไน
 8. ปัจจุบัน สามารถให้บริษัทชิปปิ้งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ Form E แทนผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าได้ โดยที่ผู้นำเข้าไม่ต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง
ตู้ออกจากท่าเรือแหลมฉบังไทยลากไปโกดังไทยลูกค้าCVTCARGO

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารต้องถูกต้อง ตรงกับเอกสารอื่นที่ใช้ประกอบการนำเข้าส่งออก หากข้อมูลใน Form E ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารชนิดอื่น ที่ยื่นประกอบควบคู่กัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาต ให้ลดหย่อนภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าได้ และผู้นำเข้าต้องใช้ Form E ตัวจริงเท่านั้น ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า

กลับสู่สารบัญ

ข้อมูลในช่องต่างๆ ของเอกสาร Form E

 • Reference no. คือเลขที่ของฟอร์ม E
 • Form E issued in : ชื่อประเทศผู้ส่งออก
 • ช่องที่ 1 : ชื่อ ที่อยู่ และประเทศของผู้ส่งออก
 • ช่องที่ 2 : ชื่อ ที่อยู่ และประเทศของผู้รับสินค้า
 • ช่องที่ 3 : Departure Date วันส่งสินค้าของผู้ส่งออก , Vessel’s name / Aircraft etc. ชื่อของเรือ หรือเครื่องบิน , Port of Discharge ท่าที่นำเข้า
 • ช่องที่ 4 : ช่องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจว่า จะให้สิทธิ์ หรือปฏิเสธสิทธิ์
 • ช่องที่ 5 : Item Number ลำดับของสินค้า ไล่ลงมาจาก 1 ถึงไม่เกิน 20
 • ช่องที่ 6 : Marks and numbers on package เครื่องหมาย และหมายเลขที่อยู่หีบห่อสินค้า
 • ช่องที่ 7 : จำนวน และชนิดของหีบห่อ รายละเอียดของสินค้า รวมถึงจำนวน และพิกัดสินค้า HS Code
 • ช่องที่ 8 : Origin Criteria เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
 • ช่องที่ 9 : น้ำหนักรวม (Gross Weight) และปริมาณอื่นๆ , ราคา FOB
 • ช่องที่ 10 : Number and date of invoices เลขที่ และวันที่ของ Invoice
 • ช่องที่ 11 : ชื่อประเทศผู้ผลิต (Country) , ชื่อประเทศผู้นำเข้า ตรง (Import Country) , สถานที่ วันที่ และลายเซ็นของผู้ส่งออก (Place and date , signature of authorized signatory)
 • ช่องที่ 12 : สถานที่ วันที่ ลายเซ็น และตราประทับของผู้มีอำนาจออก Form E
 • ช่องที่ 13 : ทำเครื่องหมายหน้าเงื่อนไข กรณีเป็นการออกฟอร์ม ในกรณีพิเศษดังต่อไปนี้ , Issued Retroactively = กรณีที่เป็นการออก C/O ย้อนหลัง , Exhibition = กรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำไปจัดแสดงสินค้า และขายสินค้าระหว่างงานแสดง , Movement Certificate = ภายใต้เงื่อนไขหนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย ,Third Party Invoicing = ทำการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม
กลับสู่สารบัญ

ฝากทิ้งท้าย

นับว่าเป็นโอกาสดี สำหรับสำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่จะขอ Form E เนื่องจากสินค้าหลายตัว ได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้า ซึ่งบางที่อาจจะลดลงเหลือ 0% ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่สินค้าทุกประเภท ที่จะลดหย่อนภาษีได้นั้นเอง ก็จบไปแล้วสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบ FORM E ที่คนนำเข้าสินค้าจากจีนมายังเมืองไทยจำเป็นต้องรู้ เหตุผลหลักๆ ก็คือการช่วยให้คุณได้ส่วนลดภาษีนำเข้า ดีกว่าต้องจ่ายภาษีแบบเต็มๆ อีกทั้งหากทำผิดขั้นตอน การแก้ไขนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากมาก ซึ่งคงไม่มีใครอยากวุ่นวายกับเรื่องเอกสารเหล่านี้ แถมต้องเสียเงินแพงๆ แน่นอน

รับสั่งของจากจีน : ขอแนะนำ CVT EASY บริการติดต่อกับโรงงานจีนพร้อมนำเข้ามาไทยด้วยค่าส่งถูกสุด ชิ้ปปิ้งจีนไทย อันดับ 1 #ปิดตู้ทุกวัน #ไม่ดองของ ช่องทางด่วน Line : @china20baht (มี@) / www.cvtcargo.com