สำหรับคนที่นำเข้าสินค้าจากจีน จำเป็นไหมที่ต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้า หรือ Insurance

ทั้งนี้ต้องแยกเป็น 2 กรณีหลักๆก่อนคือ 

♠ การเหมาตู้ FCL ทางเรือ SEA  / เหมาตู้ทางรถ EK โดยที่สินค้าทั้งในตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นของทางลูกค้า 1 เจ้าเท่านั้น ในการเหมาตู้ตอนเทนเนอร์จากจีน

ส่วนใหญ่จะมีการรวมประกันภัยการขนส่งเป็นที่เรียบร้อย (มากน้อยขึนอยู่กับแต่ละชิปปิ้งหรือเงื่อนไขของสายเรือ/สายรถนั้นๆประกอบด้วย)

การรวมตู้ LCL ทางเรือ SEA/ทางรถ EK ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำเข้าในนามของคาร์โก้ หรือ บริษัทขนส่ง CARGO โดยที่การซื้อประกันภับการขนส่งจะไม่ได้ถูกนำเสนอ

หรือบังคับซื้อ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าที่จะร้องขอ/สอบถามในการจะซื้อประกันภัยขนส่งเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับในการจำเป็นต้องซื้อ รวมถึงลูกค้ากลุ่มนี้ีรวมตู้/ไม่เหมาตู้นี้ เป็นลูกค้าขายปลีก-ส่งทั่วไป

ทางคาร์โก้ CARGO ส่วนใหญ่จึงจะมีมาตรฐานเดียวกันคือ ประกันภัยการขนส่งกรณีสินค้าสูญหาย ถูกยึดระหว่างการขนส่งระหว่างจีนไทยคืออิงจากค่าขนส่งจีนไทยเท่านั้น (ไม่เกี่ยวข้องกับค่าสินค้าใดๆ เนื่องจากคาร์โก้ไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง)  มาตรฐานหลักคือการเคลมค่าขนส่งจีนไทย คิดจาก 2 หรือ 3 เท่าของค่าขนส่งจีนไทยเท่านั้น

ตัวอย่าง

♦ กรณีไม่ได้ซื้อประกัน (จะได้รับประกันภัยการขนส่งจีนไทยตามมาตรฐาน) คือ การชดเชยค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตาม “ความรับผิดชอบอันจำกัด” “ความรับผิดชอบอันจำกัด” คือการชดใช้ค่าเสียหายต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ โดยรับผิดชอบไม่เกิน 3 เท่าของมูลค่าที่สูญหายหรือเสียหายและต้องไม่เกินมูลค่าสินค้านั้นๆ เช่น เคสโทรศัพท์มูลค่า 60 บาท ค่าขนส่งระหว่างประเทศ 10 บาท หากสินค้าสูญหายหรือเสียหาย จะได้ค่าชดเชย 30 บาท แต่หากเคสโทรศัพท์มูลค่า 60 บาท ค่าขนส่งระหว่างประเทศ 20 บาท หากสินค้าสูญหายหรือเสียหาย จะได้ค่าชดเชย 60 บาท

ตัวอย่าง

♦ กรณีทำประกัน : การชดเชยค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตาม “ความรับผิดชอบที่ตกลงร่วมกัน” ลูกค้าจำเป็นต้องระบุทุนประกันที่จะซื้อ หากมีเหตุไม่พึงประสงค์กับสินค้าของคุณ ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบตามเงื่อนไขข้อตกลงตามความรับผิดชอบ

– ซื้อประกัน 4 % ของค่าสินค้า ทางคาร์โก้ CARGO ชดเชยค่าเสียหายให้ 70% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อประกัน (ไม่รวมค่าขนส่ง)

– ซื้อประกัน 5% ของค่าสินค้า ทางคาร์โก้ CARGO ชดเชยค่าเสียหายให้ 100% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อประกัน (ไม่รวมค่าขนส่ง)ตัวอย่างเคสโทรศัพท์ 1 ลัง มูลค่า 10,000 บาท ซื้อประกัน 4% (ซื้อประกันเพิ่ม 400 บาท)

หากสินค้าเกิดสูญหายหรือเสียหายทั้งหมด ทางคาร์โก้ CARGO จะคืนเงินให้ลูกค้า 10,000*70% = 7,000 บาทเคสโทรศัพท์ 1 ลัง มูลค่า 10,000 บาท ซื้อประกัน 5% (ซื้อประกันเพิ่ม 500 บาท)

หากสินค้าเกิดสูญหายหรือเสียหายทั้งหมด ทางคาร์โก้ CARGO จะคืนเงินให้ลูกค้า 10,000*100% = 10,000 บาท

ทั้งนี้การทำประกันภัยขนส่ง จำเป็นต้องแจ้งกับทางคาร์โก้ CARGO ก่อนสินค้าเข้าโกดังจีนอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้นทางคาร์โก้ CARGO จะไม่สามารถซื้อประกันภัยการขนส่งจีนไทยให้ท่านได้ เนื่องจากการทำประกันจำเป็นต้องแจ้งก่อนใช้สิทธิ์ เช่นเดียวกันกับประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง ประกันชีวิตทั่วๆไป 

การทำประกันภัยการขนส่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้าจากจีน มาไทยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเมื่อต้องนำเข้าสินค้าในปริมาณมากๆ การนำเข้าจากจีนมาไทยนั้น อาจเสี่ยงต่อความเสียหายน้อย แต่จริงๆ แล้ว ก็ไม่ได้มีอะไรมารับประกันได้ว่า สินค้าของคุณจะปลอดภัย100% หรือปราศจากความเสี่ยงในการสูญหาย ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกินกว่าจะคาดเดาได้

สรุป : การขนส่งสินค้าจากจีน มีทั้งการขนส่งทางเรือ รถบรรทุก ส่งต่อนายหน้าขนส่ง ไปจนถึงบริษัทโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) และพ่อค้าคนกลางในอุตสาหกรรม สินค้าของคุณต้องผ่านผู้ให้บริการหลายมือ และนั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้ว สำหรับการลงทุนทำประกันภัยขนส่ง

ขอแนะนำ CVT Easy 2020 ผู้ช่วยเบอร์ 1 สำหรับคนเริ่มต้นทดลองขาย

ประกันภัยการขนส่งสินค้าคืออะไร

เป็นการทำประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อรับประกันสินค้าในระหว่างการขนส่ง โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสินค้าที่อาจเกิดความชำรุด เสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันในระหว่างการขนส่ง เช่น ภัยทางทะเล ภัยทางอากาศ หรือทางบก ซึ่งความคุ้มครองนั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัย เลือกซื้อความคุ้มครองเอาไว้

ทำไมต้องซื้อประกันประกันภัยการขนส่งสินค้า

ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ย่อมมีความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหายได้มากมายหลายรูปแบบ และคุณอาจไม่ถึง เช่น

 • สินค้าถูกขโมย
 • มีข้อผิดพลาดในการขนส่ง เช่น สินค้าตกหล่น การจัดการกับสินค้าที่ไม่เหมาะสม
 • เกิดอุบัติเหตุต่อยานพาหนะที่บรรทุก เช่น ภัยธรรมชาติทางทะเล เรือจม ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรบนท้องถนน
 • สินค้าเสียหายจากการสัมผัสกับฝนหรือน้ำเค็ม
 • ความแปรปรวนของอุณหภูมิ/สภาพอากาศ

ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นเรื่องยาก ที่เจ้าของสินค้าจะจัดการได้ด้วยตนเอง เนื่องจากสินค้าจะถูกส่งไปยังบุคคลที่ 3 ที่จะจํากัดความรับผิดของพวกเขา สําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าเหล่านั้น

สิ่งที่ประกันภัยการขนส่งสินค้าไม่ครอบคลุม

สินค้าที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทคาร์โก้ CARGO และ ไม่รับเคลมทุกกรณี

1. สินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่าย เช่น สินค้าประเภทขวด แก้ว กระจุก เซรามิก พลาสติก หินอ่อน เครื่องสำอางหรือสินค้าที่มีส่วนประกอบของแก้ว กระเบื้อง กระจก ฯลฯ ทุกชนิด

2. สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ซึ่งอาจมีรอยบุบรอยบิ่น หักหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ขณะทำการขนส่งรวมถึงกล่องบรรจุกัณฑ์อาจมีสภาพบุบบ้างหากลูกค้าต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้านั้นสามารถแจ้งตีลังไม้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือได้ตอนเปิดบิลขนส่งกับเจ้าหน้าที่ CS ที่ดูแลท่าน และต้องก่อนสินค้าถึงโกดังต้นทาง(จีน) อย่างน้อย 3 วันทำการ

3. สินค้าที่เกิดปัญหาจากธรรมชาติ เช่น การขึ้นรา ขึ้นสนิม การซีดจาง การระเหย การละลาย เป็นต้น

4. ความล่าช้าจากการขนส่ง ที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากวันหยุดยาว ความสุดวิสัยจาก ด่านตรวจเข้ม สงคราม การนัดหยุดงาน หรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น

5. บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านนอกเสียหายหรือบุบเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานของสินค้า

6. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้า / กล่อง / ป้ายคอ / ป้ายกระตาษ ที่มีคำว่า MADE IN THAILAND, USA, UK, JAPAN, KOREA ของชาติต่างๆ รวมทั้งรูปธงชาติไทย

7. สินค้าห้ามนำเข้า เช่น โดรน อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ยา เพชรพลอย เหรียญเงินตรา ธนบัตร อาหารที่เป็นของเหลว พันธุ์พืช สัตว์เลี้ยง อาวุธ สินค้าอัดแก็ส สินค้าไวไฟทุกรนิด สินค้าเกี่ยวกับ Sex toy สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าประเภทยาสูบทุกประเภท สินค้าเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด

กลับสู่สารบัญ

กรมธรรม์สำหรับลูกค้าที่เหมาตู้คอนเทนเนอร์ FCL

ประเภทหลักของกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 • กรมธรรม์สำหรับสำหรับสินค้านำเข้า F.O.B. หรือ C.F.R./C&F และสินค้าส่งออก C.I.F. จะให้ความคุ้มครองตลอดเส้นทาง ตั้งแต่โรงงานของผู้ขาย ไปจนถึงโรงงานผู้ซื้อ
 • ในขณะที่กรมธรรมสำหรับสินค้าส่งออก F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่สินค้าเริ่มขนส่งออกจากโรงงาน ไปจนถึงการส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง

เอกสารที่ใช้สำหรับทำประกันภัยขนส่งสินค้า

 • Letter of Credit หรือ L/C
 • ใบกำกับสินค้า (Invoice)
 • ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) สำหรับการขนส่งทางทะเล
 • ใบแสดงรายการ Packing List (ถ้ามี)
กลับสู่สารบัญ

เหตุผลสำคัญที่ควรทำประกันภัยการขนส่งสินค้า

ในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะทางเรือ จำเป็นต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมกรณีสูญหายและชำรุด ตั้งแต่จุดเริ่มต้น (ต้นทาง) และปลายทางสุดท้าย ของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ขั้นตอนการทำประกันภัย

ในกรณีทำประกันภัยขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกสินค้าสามารถติดต่อทำประกันภัย ผ่านบริษัทชิปปิ้ง ที่ผู้ส่งใช้บริการในการขนส่งสินค้า หรือจะติดต่อบริษัทประกันโดยตรง เพื่อขอคำแนะนำและติดต่อทำประกันภัย ซึ่งข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม ประกอบด้วย

ที่สำคัญ ต้องแจ้งให้ทางชิปปิ้งหรือบริษัทคาร์โก้ CARGO ดำเนินการซื้อประกันภัยขนส่งก่อนสินค้าถึงโกดังจีนอย่าง น้อย 3 วันทำการ  

 • สินค้าคืออะไร
 • มีการบรรจุภัณฑ์อย่างไร
 • จุดหมายปลายทางคือที่ใด
 • เลือกยานพาหนะขนส่งประเภทใด

ฝากทิ้งท้าย

การเลือกใช้บริการนำเข้าสินค้าหรือเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขการบริการอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้านั้นได้รับความคุ้มครอง และสามารถเรียกค่าชดเชยได้ ตามความคุ้มครองที่ได้ทำกับบริษัท Shipping จีน ซึ่งทาง cvtcargo เอง ก็เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีน และมีเงื่อนไขการบริการอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการทำประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการบริการได้ที่นี่

กลับสู่สารบัญ
รับสั่งของจากจีน : ขอแนะนำ CVT EASY บริการติดต่อกับโรงงานจีนพร้อมนำเข้ามาไทยด้วยค่าส่งถูกสุด ชิ้ปปิ้งจีนไทย อันดับ 1 #ปิดตู้ทุกวัน #ไม่ดองของ ช่องทางด่วน Line : @china20baht (มี@) / www.cvtcargo.com